- Vaiko labui - https://www.vaikolabui.lt -

Tėvams

Visi mes norime, kad mūsų vaikai augtų laimingi ir sveiki, kad džiugtųsi gyvenimu patys ir džiugintų artimuosius. Stengiamės kurti jiems saugią emocinę ir fizinę aplinką namuose, nerimaujame išleisdami juos pro namų duris.

Vaikų, kaip ir suaugusiųjų, pasaulis nėra toks paprastas – tenka mokytis susidraugauti ir išsaugoti draugystę, spręsti nesutarimus ir konfliktus, pasipriešinti patyčioms, įveikti vienišumą, atsispirti rizikingo elgesio pasiūlymams, susidoroti su nesėkmėmis, išgyventi tėvų skyrybas, emigracijos sąlygotą ilgalaikį atsiskyrimą, išsaugoti orumą skurdo bei atskirties sąlygomis… Įvairiausi gyvenimo iššūkiai, pasikeitimai ir netektys kelia skirtingus jausmus. Kartais gerus ir džiuginančius, o kartais slegiančius ir neraminančius.

Iš sunkios ir slegiančios būsenas vaikai, kaip ir suaugusieji, išeina tuo lengviau, kuo daugiau žino išeičių ar sunkumų įveikimo būdų. Suaugusiajam čia padeda gyvenimiška patirtis, tuo tarpu vaikui pa­tirties labai stinga. Kita vertus, tyrimais įrodyta, jog jau 5–6 metų vaikas geba su­prasti, kad problemos sprendimas yra ne vienas, ir vaikui galima padėti išmokti pasirinkti tinkamiausią sprendimą, t.y. tokį, kuris pa­dėtų vaikui pasijusti geriau ir neįskaudintų aplinkinių. Kuo anksčiau pradėsime ugdyti šiuos vaiko gebėjimus – ikimokykliniame ar pra­diniame mokykliniame amžiuje, – tuo sėkmingiau vaikas tvarkysis su gyvenimo iššūkiais ir problemomis.

Kaip galime padėti vaikui? Padėti vaikui įgyti socialinių ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų gali ugdymo įstaigoje įgyvendinama specialiai tam mokslininkų sukurta ir įvertinta tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „Obuolio draugai.“

Programa „Obuolio draugai“ yra tęsinys arba antroji dalis programos „Zipio draugai“, kuri įgyvendinama Lietuvoje jau trečią dešimtmetį. Šios abi programos sudaro vieną dvejų metų ankstyvosios prevencijos programą, įgyvendinamą Lietuvoje. Programa „Zipio draugai“ skirta 5 – 7 metų vaikams irįgyvendinama ikimokyklinio bei pradinio mokyklinio ugdymo įstaigose,  o programa „Obuolio draugai“ skirta 8 – 10 metų vaikams ir įgyvendinama bendrojo ugdymo mokyklose, vaikų globos namuose, dienos centruose lietuvių, lenkų ir rusų kalbomis.

Abi programos skirtos ugdyti vaikų socialinius ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus. Dalyvaudami programose vaikai mo­kosi susivokti savo jausmuose ir apie juos kalbėti; įdėmiai išklausyti kitą, suprasti savo ir kito asmens jausmus bei ketinimus; susidraugauti ir išsaugoti draugystę; įveikti nesėkmes, vienišumą, atstūmimą, patyčias ar priekabiavimą; spręsti konfliktus; kreiptis pagalbos ir padėti aplin­kiniams; lengviau išgyventi pasikeitimus, netektis ir kasdienius sun­kumus.

.Specialistų nuomone,  programos „Obuolio draugai“ ir „Zipio draugai“ yra išskirtinės dėl kelių aspektų:

 

Programa „Obuolio draugai“ yra mokslininkų patvirtinimą ir edukologų, pedagogų bei tėvų pripažinimą užsitarnavusios programos „Zipio draugai“ tęsinys, sudaryta tuo pačiu teoriniu ir metodologiniu pagrindu ir, labai tikėtina, atnešianti tokius pačius rezultatus, kuriuos jau patvirtina pirmieji tyrimai.

.Ar tikrai programa efektyvi ir kaip ją vertina tyrėjai, galite pasiskaityti čia

 

.Ko išmoksta dalyvaudami programoje vaikai?

 

Dalyvaudami programoje „Obuolio draugai“ vaikai praktikuojasi patys praktiškai taikyti sunkumų įveikimo gebėjimus naujose probleminėse situacijose. Apmąsto, reflektuoja sunkumų įveikimo gebėjimų taikymo patirtį. Tuo būdu,  programa padeda vaikams įveikti kasdienius sunkumus ir stresines situacijas; padeda mažinti smurtą ir patyčias vaikų tarpe; moko ieškoti būdų susitvarkyti su jausmais

 

Programą „Obuolio draugai“ sudaro 24 valandėlės, kurių kie­kvienos trukmė – 45 minutės. Specialiai apmokytas vesti programą vaikų klasės ar grupės pedagogas paprastai vienus mokslo metus veda vieną kassavaitinę valandėlę.

Programa suskirstyta į šešias temas: „Jausmai“, „Bendravi­mas“, „Draugystė“, „Problemų sprendimas“, „Pokyčiai“ ir „Mes galime įveikti.“

Pirmoji tema „Jausmai“: vaikai pradeda programą mokyda­miesi atpažinti savo ir kitų jausmus – pavydą, jaudulį, pyktį, liūdesį, džiaugsmą ir kt. – ir kalbėtis apie juos. Vaikai visi kartu ieško tinkamų būdų sumažinti ar įveikti sunkių jausmų keliamą įtampą sau pačiam ir kitiems.

Antroji tema „Bendravimas“: šioje temoje vaikai ugdo savo praktinius gebėjimus bendrauti – išklausyti kitus, pasakyti tai, ką nori pasakyti ir, svarbiausia, jie mokosi kalbėti esant sudėtingai ar konfliktinei situacijai.

Trečioji tema „Draugystė“ itin vaikų mėgstama ir jiems ak­tuali. Šios temos valandėlėse kalbama apie tai, kaip spręsti konf­liktus tarp draugų, mokomasi, kaip įveikti vienišumo ir atstūmimo jausmus, ugdoma vaikų empatija (gebėjimas įsijausti į kito emocinę būseną, suprasti kito jausmus). Vaikai apmąsto ir bendrai diskutuoja, kokios yra gero draugo savybės.

Ketvirta tema „Problemų sprendimas“: čia vaikai mokosi žingsnių, padedančių priimti gerą sprendimą, o jo neradus, prašytis pagalbos. Taip pat mokomasi siūlyti pagalbą bei padėti kitiems. Vai­kai svarsto, ką daryti, kad jų klasė ar grupė būtų geresnė, ir pasirašo savo sukurtą bendrą klasės ar grupės susitarimą (sutartį) dėl elgesio be patyčių.

Penkta tema „Pokyčiai“: šioje temoje vaikai mokosi suprasti, kad pokyčiai yra neišvengiama gyvenimo dalis ir jie būna įvairūs – „geri“ ir „blogi“, tokie, kuriuos galima pakeisti ar įtakoti, ir tokie, kurių paveikti negalima. Vaikai mokosi rasti būdų pasijusti geriau, kai iš­gyvena jiems nemalonius pokyčius ir netektis.

Šešta tema „Mes galime įveikti“ yra paskutinė programos tema, kurioje vaikai mokosi būdų, kaip įveikti tokius sunkius jaus­mus, kaip nusivylimas ir nerimas. Šioje baigiamojoje programos dalyje apibendrinamos vaikų dalyvaujant programoje įgytos žinios ir gebėjimai. Paskutinė temos valandėlė – šventė. Joje vaikai pasi­džiaugia tuo, ko išmoko per visus metus, kiekvienam vaikui įteikia­mas „Obuolio draugų“ programos diplomas.

 

Kaip vyksta programos valandėlės? Visų valandėlių, struktūra panaši: ją sudaro  apšilimas, užduotys ir aptarimas (refleksija). Kiek išsiskiria paskutinė, t.y. ketvirtoji kiekvienos dalies valandėlė, kurios metu vaikai kuria pasakojimo (istorijos) pabaigą.

Kiekvienai temai skirtos 4 valandėlės. Kiekviena valandėlė turi savo tikslą – padėti vaikams įgyti vienokių ar kitokių gebėjimų. Šio tikslo siekiama atliekant praktines užduotis: valandėlės pradžio­je paprastai prisimenama prieš tai buvusi valandėlė, aptariama, ko vaikai jos metu išmoko ar ką sužinojo. Paskui atliekamos kelios praktinės užduotys – vaikai grupelėmis ar poromis vaidina, disku­tuoja, piešia. Valandėlė užbaigiama pedagogo parinkta refleksijos užduotėle.

Per programos valandėles vaikams nenurodinėjama, kaip elgtis vie­nu ar kitu atveju, – priešingai, jie skatinami mokytis patys ieškoti išeičių, kurios padėtų ir jiems patiems ir neįskaudintų kito. Čia vaikai nekonkuruoja,  o kaip tik skatinamas jų bendradarbiavimas. Vaikų  atsakymai nėra vertinami pažymiais, vaikai drąsinami dalytis idėjomis ir padėti vienas kitam. Siekiama geros vaikų savijautos, gero mikroklimato klasėje bei gebėjimų, padedančių susidoroti su kasdienėmis ir sudėtingomis situacijomis, ugdymosi.

Vaikams valandėlės nenuobodžios: vaikai paprastai laukia jų, stengiasi būtinai nepraleisti, patys joms ruošiasi.

.Jei Jums įdomu kaip programa įtakoja Jūsų vaiko pedagog kvalifikaciją, šią informaciją galite rasti čia.

 

Tėvų vaidmuo programoje. Programos „Obuolio draugai“ valandėles veda tik programos pedagogo kvalifikaciją įgiję mokytojai. Tačiau kiekvienas tėtis, mama ar seneliai gali padėti vaikui sustiprinti jo gebėjimus, įgytus dalyvaujant programoje, ir taip padidinti programos teikiamą nau­dą vaikui. Programos metu įgytiems pozityviems įgūdžiams įtvirtinti ir išlaikyti daug reikšmės turi tai, kiek palaikymo ir supratimo vaikas sulaukia iš jam artimos aplinkos, o ypač iš svarbiausių jo gyvenime žmonių – savo tėvų ir globėjų.

 

Aktyviai domėkites programos įgyvendinimo eiga Jūsų vaiko klasėje:

Ar Jūsų vaikas dalyvavo, ar nedalyvavo programos „Obuolio draugai“ pirmojoje dalyje „Zipio draugai“, Jums svarbu žinoti apie kokius veikėjus kokiose situacijose Jūsų vaikas kalba klasėje dalyvaudamas programoje. Tad siūlome Jums paskaityti pasakojimus vaikui, nors jis juos gali perskaityti ir pats. Tačiau labai svarbu, kad Jūs pasikalbėtumėte su vaiku apie tai, į kokias sudėtingas situacijas patenka pasakojimų veikėjai, kaip jie ieško išeičių ir kokias išeitis randa. Knygelėje atspausdintus pasakojimus lydi klausimai, kuriuos galėsite kartu su vaiku aptarti, padiskutuoti, pamąstyti, drauge ieškoti priimtinų išeičių. Kartu su vaiku praleistas laikas bus naudingas ne tik vaikui, bet ir Jums.

Nereikėtų tikėtis, kad programa „Obuolio draugai“ išspręs visas vaiko problemas, nes gyvenime yra situacijų, kai nieko pakeisti ne­įmanoma, tačiau ji tikrai padės vaikui daug ko išmokti ir lengviau rasti būdų, kaip pasijusti geriau. Linkime Jums ir Jūsų šeimai kuo geriausios kloties!.

 

Ką daryti, jei ugdymo įstaiga, kurią lanko Jūsų vaikas, nedalyvauja programoje?.

 

Jūs galite susipažinti su programos „Obuolio draugai“ metodine ir informacine medžiaga:

Programa „Obuolio draugai“. Vadovas tėvams

Programa „Obuolio draugai“. Vadovas tėvams (rusų kalba)

čia perskaitysite pirmosios valandėlės pasakojimą „Staigmena!“;

čia susipažinsite su pirmąją valandėle. Atkreipkite dėmesį, kad šios valandėlės metu vaikams pristatomos „senosios“ Zipio taisyklės ir vaikai skatinami jas papildyti savomis taisyklėmis.

čia Jūs galite perskaityti visų programos dalių (modulių) santrauką.

čia jūs rasite knygelės „Dvejų metų ankstyvosios prevencijos programa: „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“. Programos „Zipio draugų“ pasakojimai“ tekstą.

.

Kelios 1 dalies 1 valandėlės iliustracijos