logo


Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas
2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“Kalendorių sukūrė Vilniaus l.-d. RŪTA pedagogės Oksana Dunovskaja ir Aida Kaunienėikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partnerisParama vaikui sudėtingose gyvenimo situacijose. Pedagogo profesinio meistriškumo tobulinimo vadovas.

Ieva Bieliauskienė,  Ona Monkevičienė,  Aurelija Okunauskienė

Parama vaikui sudėtingose gyvenimo situacijose.

Pedagogo profesinio meistriškumo tobulinimo vadovas. 

Dvejų metų ankstyvosios prevencijos pro­gramą sudaro dvi jos dalys – tai programa „Zi­pio draugai“ ir programa „Obuolio draugai“. Pirmoji programa skirta 5-7 metų vaikams, o antroji skirta- 8-10. Dvejų metų programos tikslas – padėti vaikams įgyti kasdienių sunkumų ir stresinių situacijų įveikimo gebėjimų. Programa pade­da vaikams plėtoti socialinę kompetenciją, lai­duojančią tarpasmeninių santykių ir ugdymosi sėkmę.

Programa „Obuolio draugai“ yra progra­mos „Zipio draugai“ tęsinys. Idealiu atveju jos įgyvendinamos kaip tęstinės, viena po kitos. Taip vaikai gauna didžiausią naudą iš abiejų programų – pirmais metais jie įgyja socialinių ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, antrai­siais – juos pagilina, įvirtina ir įgyja naujų.

Leidinys „Programa „Obuolio draugai“. Parama vaikui sudėtingose gyve­nimo situacijose. Pedagogo profesinio meistriš­kumo tobulinimo vadovas“ skirtas programos „Obuolio draugai“ pedagogams, šią programą įgyvendinantiems jau ne vienus metus. Jis yra leidinių serijos „Mes galime įveikti“, kuriamos pro­gramos „Obuolio draugai“ pedagogams, antroji knyga.

Leidinyje aptariama, kokį vaidmenį vai­ko ugdyme atlieka ankstyvoji prevencija, kuri moko „vaikus to, ką galima pavadinti kasdiene „psichologine higiena“: taip, kaip svarbu kas­dien valytis dantis ir prieš valgant nusiplauti rankas, yra svarbu ir stengtis atpažinti bei įvar­dyti savo jausmus, draugiškai elgtis su aplin­kiniais.“ Pristatoma viena šiuo metu labiausiai vystomų ir įdomiausių teorijų – mentalizacijos teorija.

Vienas leidinio skyrius skirtas pristatyti ir aptarti naują ugdymo kryptį – įtraukųjį ugdymą bei patarti programos pedagogams, kaip, vado­vaujantis įtraukiojo ugdymo principais, įgyven­dinti programą „Obuolio draugai“.

Leidinyje analizuojamos skaudžiausios vai­kams gyvenimo problemos – skurdas, tėvų sky­rybos, jų ilgalaikis išvykimas į užsienį. Knygoje pedagogai ras patarimų, kaip suprasti vaikus, išgyvenančius šias sunkias situacijas, sužinos būdus, kaip gali padėti sunkiose gyvenimo si­tuacijose atsidūrusiems vaikams. Aptariama in­formacinių technologijų vieta ir poveikis vaikui bei kitos pedagogui aktualios temos.

Knygos autorės tikisi, kad knyga padės programos „Obuolio draugai“ pedagogams siekti kokybiško vaikų socialinių ir sunkumų įveikimo gebėjimų ugdymo(si) ne tik vykdant programą, bet ir kasdieniame klasės gyvenime.

Čia galite susipažinti su knygos turiniu