logo


ZIPIO DRAUGAI Facebook paskyraOBUOLIO DRAUGAI Facebook paskyraKalendorių sukūrė Vilniaus l.-d. RŪTA pedagogės Oksana Dunovskaja ir Aida Kaunienė
2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“
ikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partneris

Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas

Vertinimas

Programa „Zipio draugai yra ne kartą profesionaliai vertinta.

Pristatome vėliausių programų „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“ vertinimų Lietuvoje ir užsienyje vertinimų santraukas.

Čia taip pat rasite nuorodas į tarptautines organizacijas, pripažinusias teigiamą programų poveikį vaiko socialinių ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų raidai.

Pačioje programos „Zipio draugai“ įgyvendinimo pradžioje 2001 ir 2002 metais buvo atlikti dveji nepriklausomi tarptautiniai tyrimai.

Vertinant programos poveikį, atlikti lyginamieji programoje dalyvavusių ir nedalyvavusių vaikų tyrimai. Šie tyrimai buvo atlikti lygiagrečiai Lietuvoje ir Danijoje, vertinant programos, įgyvendintos skirtingose kultūrinėse aplinkose, skirtingomis kalbomis bei skirtingose ugdymo įstaigose, poveikį vaikų savijautai ir elgesiu.

Tyrimo rezultatai parodė, jog programa „Zipio draugai“ buvo sėkmingai įgyvendinta tiek Lietuvoje, tiek Danijoje, abejose šalyse turėdama teigiamą įtaką vaikų gebėjimams įveikti kasdienius sunkumus. Išaugo vaikų pasitikėjimas savimi ir savo gebėjimais, atsparumas neigiamai aplinkos įtakai, gebėjimas susivaldyti, vaikai tapo jautresni draugų ir artimųjų emocinei būsenai bei problemoms, draugiškesni, gebantys drauge rasti išeitį, susitarti. Sumažėjo agresyvaus, nevaldomo elgesio atvejų, padidėjo dėmesingumas. Pasikeitė programoje dalyvaujančių pedagogų požiūris – jie suprato, kad ir su mažais vaikais galima kalbėtis apie jausmus bei problemas, išmoko naujų kalbėjimosi su tokio amžiaus vaikais būdų.

Jūs galite perskaityti pirmojo tarptautinio vertinimo santrauką ,,Reikšmingas įveikimo įgūdžių pagerėjimas“

Pakartotinai tarptautinis programos tyrimas buvo atliktas Lietuvoje praėjus vieneriems programos įgyvendinimo metams. Šis tyrimas patvirtino programos tyrėjo lūkesčius, jog programoje įgytus sunkumų įveikimo įgūdžius vaikai išlaikė ir po vienerių metų. Tai itin džiugina, nes programos tikslas yra padėti vaikams išsiugdyti gebėjimus, kurie, tikėtina, išliks iki visą gyvenimą.

Jūs galite perskaityti pakartotino vertinimo santrauką Programos ,,Zipio draugai“ poveikis jos dalyviams Lietuvoje po vienerių metų“.

Programą „Zipio draugai“ nuodugniai bei įvairiapusiškai tiria ir Lietuvos mokslininkai. Programos ekspertės, psichologijos mokslų daktarės doc. Onos Monkevičienės atliktas programos įtakos vaikų adaptacijai mokykloje tyrimas parodė, kad programoje dalyvavę vaikai lengviau prisitaikė prie mokyklos tvarkos ir aplinkos, greičiau susirado draugų, turėjo mažiau problemų, geriau jautėsi.

Lietuvoje buvo atlikti ir kiti tyrimai: programos kokybės ir efektyvumo;  pedagogų; ugdymo įstaigų vadovų ir vyr.auklėtojų, programoje dalyvavusių vaikų tėvų/globėjų nuomonės tyrimai. Įdomu, kad net 72% tėvų pastebėjo jiems patinkančius pokyčius savo vaikų elgsenoje, kuriuos jie siejo su vaiko dalyvavimu programoje „Zipio draugai“.

Užsienio valstybėse buvo atlikta nemažai įvairų programos vertinimų. Išsamūs programos tyrimai atlikti Airijoje,  Čekijoje ir Norvegijoje.

2012 – 2014 metais Olandijoje buvo atliktas tyrimas, kėlęs sau uždavinį įvertint programų „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“ poveikį vaikų (I) socialiniams ir emociniams gebėjimams, (II) vaikų elgesio internalizavimą ir eksternalizavimą bei (III) programų įtaką akademiniams pasiekimams. Tyrimas taip pat siekė nustatyti, ar programos įtaka vaikui yra susijusi su etninės kilmės, lyties, amžiaus, miesto vietovės ir mokyklos veiksniais, įskaitant socialinį klimatą, klasės sudėtį.
Eksperimentinėse ir kontrolinėse tyrimo grupėse iš viso dalyvavo 1.177 vaikai iš 29 mokyklų. Programoje dalyvavo mokyklos, kuriose besimokančių vaikų didelė dalis yra iš žemą socialinį ir ekonominį statusą turinčių šeimų (apie statusą buvo spręsta pagal tėvų išsilavinimą).
Tyrime dalyvavę vaikai buvo išskirti į dvi eksperimentines grupes: vienoje grupėje vaikai dalyvavo programoje „Zipio draugai“ dvejus mokslo metus iš eilės; kitoje grupėje pirmais metais dalyvavo programoje „Zipio draugai“, o antrais metais – programoje „Obuolio draugai“.

Lietuvoje Nacionalinio egzaminų centro 2012 metais atliktas tyrimas be kitų tikslų, kėlė sau tikslą nustatyti programos ilgalaikį poveikį joje dalyvavusiems vaikams.

2016 – 2017 mokslo metais Vilniaus miesto ugdymo įstaigose buvo atliktas tėvų nuomonės apie programos „Zipio draugai“ poveikį vaikui tyrimas.

2017 – 2018 mokslo metais buvo atliktas pedagogų nuomonės tyrimas apie programą „Zipio draugai“ ir jos poveikį vaikui.

 Čia galite susipažinti su pirmųjų programoje dalyvavusių vaikų nuomonės, išreikštos praėjus 10 metų po dalyvavimo programoje, tyrimu.

Plačiau apie programą ,,Zipio draugai“ Jūs galite perskaityti išsamiame informaciniame buklete Įvadas į programą ,,Zipio draugai„, kur sužinosite, kokia tai programa ir pagrindinius jos įgyvendinimo principus, tikslus, kaip ji įgyvendinama bei trumpai susipažinsite su programos medžiaga.

 

Jūs galite parsisiųsdinti informacinį bukletą ,,Įvadas į programą ,,Zipio draugai“ PDF formatu.