logo


ZIPIO DRAUGAI Facebook paskyra



OBUOLIO DRAUGAI Facebook paskyra



Kalendorių sukūrė Vilniaus l.-d. RŪTA pedagogės Oksana Dunovskaja ir Aida Kaunienė




2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“




ikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partneris





Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas

Istorija

 

Mūsų įstaigos – „Vaiko labui“ –  atsiradimo istorija glaudžiai susijusi su tarptautine ankstyvosios prevencijos programa programa ,,Zipio draugai.

1999 metais Jaunimo psichologinės paramos centras (nutraukė veiklą 2013 metais) drauge su Ugdymo plėtotės centru (buvęs Švietimo plėtotės centras; nuo 2019 rugsėjo 1 d. apjungtas su kitomis švietimo istitucijomis į Nacionalinę švietimo agentūrą) laimėjo tarptautinį konkursą ir tapo programos „Zipio draugai“ /Zippy’s Friends vykdytoju Lietuvoje. (Pradžioje programa buvo vadinama „Jaunoji Europa“ / Young Europe.) Programa buvo tobulinama, plėtėsi geografiškai ir dalyviu skaičiumi, populiarėjo,  Atlikti lyginamieji programoje dalyvavusių ir nedalyvavusių vaikų tyrimai. Rezultatai parodė, kad programa turėjo didelį teigiamą poveikį vaikaų socialiniams ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimams.

2002 metais JPPC ir UPC nusprendė įsteigti naują organizaciją ir jai patikėti programos „Zipio draugai“ įgyvendinimą. Taip buvo įsteigta nauja nevyriausybinė ne pelno siekianti organizacija viešoji įstaiga „Vaiko labui“, kuri 2022 metais  pažymėjo jau dvidešimtuosius savo veiklos metus.

Pirmaisiais gyvavimo metais įgyvendinome vien tik programą „Zipio draugai“, apsiribodami Vilniaus ir Kauno miestais. Vėliau plėtėme programos geografiją, stengdamiesi į ją įtraukti ir mažiausias kaimiškųjų vietų ugdymo įstaigas, o nuo 2007 metų sudarėme galimybę į programą įsitraukti ir tautinių mažumų (lenkų ir rusų) kalbomis ugdomiems vaikams.  
 
2012 metais Lietuvą pasiekė tarptautinės programos „Zipio draugai“ tęsinys arba antroji dalis – programa „Obuolio draugai“, skirta jau vyresniems 8-10 metų vaikams. Nuo 2016-2017 mokslo metų jau visose Lietuvos apskrityse įgyvendiname dvejų metų tęstinę ankstyvosios prevencijos programą, kurios I dalis yra programa „Zipio draugai“, o II dalis – programa „Obuolio draugai.“Nuo 2018-2019 mokslo metų vaikams, ugdomiems lenkų kalba, suteikėme galimybę ir programoje „Obuolio draugai“ dalyvauti gimtąja kalba. Už tai esame dėkingi mūsų kolegoms Lenkijoje Centrum Pozytywnej Edukacji (Centre of Positive Education / COPE). O nuo 2019-2020 mokslo metų – ir rusų kalba. Už tai, kad turime programos vertimą rusų kalba, esame dėkingi Karelijos (RF) nevyriausybinei organizacijai „Sodeistvie“.  

2016 metais programos „Zipio draugai“ kūrėjų Partnership for Children parengtas programos priedas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams buvo adaptuotas Lietuvos ugdymo sistemai. 2016-2017 mokslo metais išbandėme adaptuotą priedą Vilniaus ir Šiaulių miestų specializuotose ugdymo įstaigose (pilotiniame išbandyme dalyvavo 12 ugdymo įstaigų, 17 pedagogų ir 118 vaikų). 2017 metais išspausdinome metodinę medžiagą „Programos „Zipio draugai“ metodinės medžiagos „PRIEDAS pedagogams dirbantiems su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais“ su CD.

Mūsų ekspertai parengė metodinę medžiagą pedagogui taikysiančiam „PRIEDĄ…“ – tai knyga „Programa „Zipio draugai.“ Vadovas pedagogui dirbančiam su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais.“  Nuo 2018 – 2019 mokslo metų pradėtas programos „Zipio draugai“ SUP poreikių turintiems vaikams įgyvendinimas Lietuvoje. Programos  metodinės medžiagos SUP turintiems vaikams leidybos darbus – adaptavimą, maketavimą, leidybą ir spaudą – parėmė nepelno organizacija asociacija British Chamber of Commerce in Lithuania.

Dar metais vėliau buvo išleista metodinė medžiaga Zipio draugai“. Metodika įtraukiajam ugdymui (toliau – „Metodika įtraukiajam ugdymui“) – 96 puslapių A4 formato leidinys ir skaitmeninė laikmena (USB raktas arba DVD). Tai originalios programos metodinės medžiagos priedas, skirtas pedagogui dirbančiam su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais ugdomais ikimokyklinėje arba bendrojo ugdymo mokykloje. „Metodiką įtraukiajam ugdymui“ pedagogas naudoja lygiagrečiai su originalios programos metodine medžiaga, pirmenybę teikdamas pastarajai. „Metodikos įtraukiajam ugdymui“ autorių teisės priklauso ©„Partnership for Children“. „Metodikos įtraukiajam ugdymui“ įvado autorių teisės priklauso © Ona Monkevičienei.


Programas „Zipio draugai“  ir „Obuolio draugai“ sukūrė Partnership for Children, su kuriais mes kasmet pasirašome išimtinės licencijos sutartį, suteikiančią mūsų įstaigai išimtinę licenciją jas įgyvendinti Lietuvoje.

 

Nuo programos „Zipio draugai“ įgyvendinimo pradžios joje yra dalyvavę beveik 304 tūkstančių vaikų, o programos „Zipio draugai“ pedagogo kvalifikaciją įgijo 6.366 pedagogai (pagal duomenis iki 2023-2024 mokslo metų ). Programoje „Obuolio draugai“ nuo 2012 metų jau yra sudalyvavę daugiau nei 60 tūkstančių vaikų, programos pedagog kvalifikaciją yra įgiję 3.073 pedagogai (pagal duomenis iki 2023-2024 mokslo metų ).

Padėti pedagogams pasirengti darbui mūsų programose yra specialiai paruošti 68 programos konsultantai. Programų kokybę palaiko programos ekspertai. Apskričių centruose veikia programų metodiniai centrai, prie kurių mums talkina gausus programos savanorių būrys.

2008 metais programa „Zipio draugai“ įtraukta į Nacionalinę smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams 2008 – 2010 metų programą (2008 m. balandžio 24 d. Nr. 392 nutarimas; VŽ, 2008, Nr. 51-1892). Lietuvos vyriausybė savo nutarimu rekomendavo programą plėtoti ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Visiems programos vykdytojams – pedagogams, ugdymo įstaigoms, konsultantams, programos savanoriams ir administracijai – tai yra didelis mūsų visų bendro darbo pripažinimas ir įvertinimas, pareigojantis dar labiau stengtis, aukščiau kelti programos įgyvendinimo kokybės kartelę.

2006 metais mes sukūrėme ir vykdome ankstyvosios prevencijos programą „Įveikiame kartu.  Programa 2018 metais buvo atnaujinta, sukurta programos metodinė medžiaga tėvams. Darbui programoje „Įveikiame kartu“ jau yra paruošti 3.076 pedagogai iš visų Lietuvos apskričių. Šioje programoje dalyvaujančių vaikų tiksli statistika pradėta vesti tik nuo 2011 metų. Nuo to laiko programoje „Įveikiame kartu“ yra dalyvavę 51 ūkstantis vaikų. Iki 2011 metų programoje „įveikiame kartu“ sudalyvavo apie 20 tūkst. vaikų. Tad bendras joje dalyvavusių vaikų skaičius yra daugiau nei 71 tūkstantis. 

2017 metais programa „Įveikiame kartu“  buvo iš esmės atnaujinta – išplėstas tėmų ratas, papildyta metodinė medžiaga pedagogams, patraukliai ir vaikui įdomiai atnaujintas pratybų sąsiuvinys, sukurta metodinė medžiaga tėvams.

Nuo 2003 metų vykdome savanorių mokymo ir skatinimo tęstinę  programą „Visi drauge“. Inicijuojame, kuriame ir įgyvendiname kitus projektus, o taip pat dalyvaujame bendruose projektuose su giminingomis nevyriausybinėmis organizacijomis.

Tris metus (2007 – 2009) drauge su 32 Lietuvos ir užsienio organizacijomis, dirbančiomis visuomenės psichikos sveikatos srityje iš 15 Europos Sąjungos šalių įgyvendinome projektą „Vaikų ir paauglių psichikos sveikata padidėjusioje ES: veiksmingų politikų ir praktikų sukūrimas“ (CAMHEE).

Visos trys mūsų programos „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“ ir „Įveikiame kartu“ buvo įtrauktos į nacionalinę programą „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas“ ir „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ (2012-2020).

Vykdydami savo veiklas, mes bendradarbiaujame su programas „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“ įgyvendinačiomis organizacijomis iš daugiau kaip 30 pasaulio šalių, įvairiomis Lietuvos ugdymo įstaigomis, savivaldybių švietimo skyriais, pedagoginėmis psichologinėmis tarnybomis, kitomis su švietimu bei ugdymu susijusiomis institucijomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis.

Čia rasite mūsų 2023 metų veiklos ataskaitą.
Čia Jūs galite susipažinti su kuo mes bendradarbiaujame.