logo


ZIPIO DRAUGAI Facebook paskyraOBUOLIO DRAUGAI Facebook paskyraKalendorių sukūrė Vilniaus l.-d. RŪTA pedagogės Oksana Dunovskaja ir Aida Kaunienė
2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“
ikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partneris

Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas

Visiems besidomintiems

Tarptautinė programa „Obuolio draugai“ yra ilgai lauktas programos „Zipio draugai“ tęsinys, skirtas vyresniems vaikams (8 – 10 metų). Dabar šios dvi programos apsijungia į vieną tęstinę dvejų metų ankstyvosios prevencijos programą, kurios pirmoji dalis yra „Zipio draugų“ programą, o antroji – „Obuolio draugų“ programa.

Programą sukūrė Partnership for Children drauge su tarptautine programos „Zipio draugai“ koordinatorių komanda. Pirmą kartą programa buvo išbandyta Brazilijoje  2008 metais. Lietuvą „Obuolio draugų“ programa pasiekė 2012 metais. Tais metais Vilniaus mieste buvo pradėtas pilotinis programos įgyvendinimas, kuriame dalyvavo 21 pedagogas ir 437 vaikai iš 7 ugdymo įstaigų.

Programa „Obuolio draugai“ skirta vaikams besimokantiems mokyklose-darželiuose, pradinėse mokyklose ar visų tipų bendrojo ugdymo mokyklų pradinėse klasėse lietuvių, lenkų ir rusų kalbomis. Taip pat vaikams ugdomiems vaikų globos namuose, dienos centruose, prailgintos dienos grupėse ar pan. Joje gali dalyvauti įvairių gebėjimų vaikai, tiek dalyvavę, tiek ir nedalyvavę pirmojoje dvejų metų ankstyvosios prevencijos programos dalyje, t.y. programoje „Zipio draugai“.

Specialistų nuomone, programa „Obuolio draugai“ yra išskirtinė  kitų prevencinių programų tarpe dėl kelių aspektų:

 • 1.  programa skirta visiems  mažiems vaikams (iki paauglystės), kai kitos programos dažniausiai skirtos paaugliams arba vaikams jau turintiems specifinių problemų;
 • 2.  programa moko pačius vaikus vertinti situaciją ir patiems ieškoti iš jos išeities, o jos nerandant, kreiptis pagalbos. Kai tuo tarpu kitos programos dažniausiai vaikus moko kaip elgtis konkrečiose situacijose. Tad vaikas, patekęs į nežinomą situaciją, pasimeta ir nežino kaip elgtis;
 • 3.  programa yra universali – ji gali būti įgyvendinama be pakeitimų skirtingoje kultūrinėje ir religinėje aplinkoje.

 

Programą „Obuolio draugai“ sudaro šešios dalys arba temos: „Jausmai“, „Bendravi­mas“, „Draugystė“, „Problemų sprendimas“, „Pokyčiai“ ir „Mes galime įveikti“.  Kiekvienai temai skirtos 4 valandėlės, kurių kie­kvienos trukmė – 45 minutės. Valandėles vienus mokslo metus vaikams klasėje veda specialiai paruoštas įgyvendinti programą vaikų klasės ar grupės pedagogas.

Programa „Obuolio draugai“ yra svarbi vaiko ugdymui(si) ir raidai, nes ugdo jo asmeninę, socialinę bei komunikavi­mo kompetencijas, kurios ne tik padeda palaikyti gerą vaiko emoci­nę savijautą ir kurti saugų draugišką mikroklimatą ugdymo įstaigo­je, bet ir daro teigiamą įtaką vaiko mokymosi pasiekimams.

Dalyvaudami programoje, vaikai mokosi:

 • 1. atpažinti savo ir kitų jausmus, apie juos kalbėti;
 • 2.  pasakyti tai, ką norisi pasakyti, išklausyti kitą;
 • 3.  susidraugauti ir išsaugoti draugystę;
 • 4.  kreiptis pagalbos ir padėti aplinkiniams;
 • 5.  įveikti nerimą, nusivylimą, vienišumą, atstūmimą ar priekabiavimą;
 • 6.  spręsti konfliktus, priimti tinkamą sprendimą sudė­tingose situacijose;
 • 7.  lengviau išgyventi pasikeitimus, netektį ir netgi mirtį;
 • 8. ugdosi empatiją.

 

Programa „Obuolio draugai“ skatina pedagogus per­eiti nuo „moralizuojančiosios pedagogikos” prie konstruktyvistinio asmeninės ir socialinės patirties įgijimo būdo. Pedagogas išmoksta būdų, kaip skatinti vaikus mokytis iš savo ir kitų patirties, patiems ieškoti išeičių, padėti vienas kitam, ugdytis empatiją, prisiimti atsa­komybę už savo poelgius.

Programa „Obuolio draugai“ padeda pedagogui geriau pažinti vaikus, įžvelgti tikrąsias jų probleminio elgesio priežastis – socialinių ir sunkumų įveikimo gebėjimų stoką. Ji siūlo pedagogams visą sistemą gerai apgalvotų stra­tegijų, metodų bei konkrečių praktinių užduočių, padedančių plėto­ti vaiko asmeninę, socialinę ir komunikavimo kompetencijas. Kaip rodo patirtis, tai pakeičia ne tik pedagogo gebėjimus, bet ir nuos­tatas vaiko, jo poreikių, emocinių išgyvenimų bei elgesio atžvilgiu.

Čia Jūs galite susipažinti su programos metodine medžiaga.

 

 

Tėvų įsitraukimas į programą „Obuolio draugai“ itin svarbus. Programos metu vaikų įgytiems pozityviems įgūdžiams įtvirtinti ir išlaikyti daug reikšmės turi tai, kiek palaikymo ir supratimo vaikas sulaukia iš jam artimos aplinkos, o ypač iš svarbiausių jo gyvenime žmonių – savo tėvų ir globėjų.

Siekiant įsitikinti programos efektyvumu, po pirmųjų jos įgyvendinimo metų buvo atliktas programos vertinimas Brazilijoje, patvirtinęs programos kūrėjų lūkesčius: pagerėjo programoje dalyvavusių vaikų socialiniai gebėjimai, vaikai gerokai dažniau taikė pozityvius būdus sunkumams įveikti, o netinkamos išeitys buvo pasirenkamos kur kas rečiau. Išaugo vaikų gebėjimas susivaldyti, vaikai tapo draugiškesni, lengviau rasdavo visiems priimtiną išeitį, susitardavo probleminėje situacijoje, sumažėjo vaikų agresyvumas. Vaikai taikė daugiau ir įvairesnių sunkumų įveikimo būdų, dažniau dirbdavo komandoje, dažniau pasirinkdavo pozityvias sunkumų įveikimo strategijas.

Programą įgyvendinę brazilų pedagogai teigiamai vertino programos metodiką, metodinę medžiagą, paruošimo darbui programoje mokymus. Jie pažymėjo teigiamą programos „Obuolio draugai“ įtaką ne tik vaikui, bet ir pedagogo profesiniam meistriškumui, darbo metodams ir technikoms, o taip pat ir savo asmeniui.

Pasibaigus bandomajam programos „Obuolio draugai“ įgyvendinimui Lietuvoje, 2013 metais buvo atliktas programoje dalyvavusių pedagogų nuomonės apie programą tyrimas. Visi pilotiniame programos įgyvendinime dalyvavę pedagogai pabrėžė teigiamą programos poveikį daugumai klasės vaikų. Tėvų nuomonės ar programa vaikui „labai naudinga“ ar „naudinga“  išsiskyrė maždaug per pusę.

Pedagogai pastebėjo pokyčius vaikų elgsenoje: vaikai išmoko atjautos (empatijos), išklausyti kitų, suvaldyti pyktį; pradėjo drąsiau kalbėti apie savo išgyvenimus, jausmus ir reikšti savo nuomonę; dažniau siūlyti pagalbą draugui ir nesigėdyti patys jos paprašyti; tapo labiau savarankiški priimdami sprendimus. Pedagogai teigė, kad net 95% tėvų vertino programą teigiamai.

Programos vykdytojai Olandijoje 2012 – 2014 mokslo metais, pasitelkę  psichikos sveikatos ir priklausomybių mokslinių tyrimų centrą „Trimbos instituut“, atliko nepriklausomą programų „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“ vertinimą (RCT – randomized controlled trial). Šio tyrimo santrauką anglų kalba galite perskaityti čia.

Palyginus su „Zipio draugų“ programa, „Obuolio draugai“ dar nauja programa ir jos geografija nėra tokia plati. Pirmą kartą programa išbandyta Brazilijoje 2008 metais. 2024 metais šią programą įgyvendina Anglija, Belgija, Brazilija, Bulgarija, Čekija, Islandija, Jordanija, Kaimanų salos, Kenija, Kinija, Lietuva, Mauricijus, Niderlandai, Norvegija, Pietų Korėja, Portugalija, Prancūzija, Sint Martenas, Slovakija. Palyginimui, programa „Zipio draugai“ pasaulyje įgyvendinama jau nuo 1998 metų ir ją šiuo metu įgyvendina 34 pasaulio valstybės. Vaikų – „Zipio draugų“ skaičius pasaulyje jau perkopė du milijonus. Lietuvoje „Zipio draugų“ programoje dalyvavovo daugiau kaip 304 tūkstančių vaikų.

Dvejų metų ankstyvosios prevencijos programą, kurią sudaro dvi dalys programa „Zipio draugai“ ir programa „Obuolio draugai”  inicijavo ir sukūrė bei jų įgyvendinimą tarptautiniu mastu koordinuoja ne pelno siekianti tarptautinė organizacija „Partnership for Children“, reziduojanti Londone, Jungtinėje Karalystėje. Partnership for Children priklauso abiejų programų autorių teisės.

Lietuvoje programas „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“ pagal išimtinę licenciją įgyvendiname tik mes – VšĮ „Vaiko labui“.

Jei norite sužinoti daugiau apie programą „Obuolio draugai“, norite tapti jos savanoriu ar rėmėju,  kreipkitės į mus. Mes visada laukiame Jūsų ar Jūsų skambučių ir laiškų ir esame pasirengę atsakyti į visus Jums rūpimus su programa susietus klausimus. Esame atviri bendradarbiavimo ir paramos idėjoms ir pasiūlymams. Kurkime kartu gražesnę dieną mūsų vaikams šiandien ir pasirūpinkime jų šviesesne ateitimi!!!

Ką daryti, jei ugdymo įstaiga, kurią lanko Jūsų vaikas ar dirbate Jūs, nedalyvauja programoje?