logo


ZIPIO DRAUGAI Facebook paskyraOBUOLIO DRAUGAI Facebook paskyraKalendorių sukūrė Vilniaus l.-d. RŪTA pedagogės Oksana Dunovskaja ir Aida Kaunienė
2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“
ikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partneris

Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas

Zipio draugai SUP turintiems vaikams

Po kelių metų ilgo ir intensyvaus darbo turime adaptuotą Lietuvai programos „Zipio draugai“ metodinės medžiagos priedą, skirtą pedagogams, dirbantiems su specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau – SUP) turinčiais vaikais. Žodis „priedas“ skamba gana kukliai, bet iš tiesų „Priedas“ savo apimtimi yra didesnis už pačią originalią metodinę medžiagą.

2017-2018 mokslo metais vyko pilotinis „Priedo“ išbandymas keliose atrinktose Vilniaus ir Šiaulių miestų ugdymo įstaigose. Nuo 2018-2019 mokslo metų naudotis „Priedo“ teikiamomis galimybėmis pakvietėme visas specializuotas vaikų ugdymo įstaigas. 

„Priedo“ paskirtis – įtraukti SUP turinčius vaikus į bendrą sunkumų įveikimo gebėjimų ugdymosi procesą grupėje ar klasėje. SUP turintiems vaikams ypatingai aktualu ugdytis emocinių ir elgesio sunkumų įveikimo gebėjimus. Tačiau neretai dėl pedagogų kompetencijos ir gerai parengtų ugdymo priemonių stokos šie vaikai nedalyvaudavo mūsų įgyvendinamos „Zipio draugų“ valandėlėse. Pedagogams stigo patirties taip organizuoti valandėles, kad jose, pagal savo galimybes, galėtų dalyvauti skirtingų gebėjimų vaikai. Programos „Zipio draugai“ priedas pedagogui, dirbančiam su SUP turinčiais vaikais, iš esmės keičia situaciją.

„Priedas“ parengtas remiantis įtraukiojo ugdymo filosofija. Remiantis šia filosofija vaikų skirtybės suprantamos kaip natūrali įvairovė, kaip naujos galimybės, o ne kaip vaikų trūkumas. Būtinas visos ugdymo įstaigos (tiek turinio, tiek ugdymo organizavimo, tiek santykių bei aplinkos) persitvarkymas, prisitaikant prie kiekvieno vaiko skirtybių ir poreikių, siekiant, kad kiekvienas vaikas taptų lygiaverčiu ugdymo įstaigos bendruomenės nariu ir sėkmingai ugdytųsi. Ieškant skirtingų ugdymo modelių, formų, strategijų, būdų, aplinkų, sąveikų, siekiama pašalinti barjerus, kurie trukdo vaikams ugdytis bendrame sraute.

„Priede“ pateikta ugdymo medžiaga remiasi universalaus ugdymo strategija. Remiantis šia strategija, vaikai neskirstomi į atskiras grupes pagal specialiuosius poreikius ar pasiekimus, siekiama visus įtraukti į bendrą ugdymo procesą. Tuo tikslu kiekvienai programos „Zipio draugai“ užduočiai pateikiamos įvairaus sudėtingumo alternatyvios veiklos ir priemonės, nenurodant, kokių SUP turinčiam vaikui skirta viena ar kita veikla. Alternatyvias veiklas ir priemones vaikams pedagogas pasiūlo atsižvelgdamas į kiekvieno jų asmeninius gebėjimus bei komunikacijos galimybes. Parama vaikui teikiama čia pat, bendroje veikloje. „Priede“ pasiūlyti tokie ugdymosi būdai, kurie naudingi SUP turintiems vaikams, tačiau tuo pačiu padidina kiekvieno vaiko ugdymosi veiksmingumą (pvz., vaizdumas, skirtingi komunikavimo būdai).

Vesdamas originalias „Zipio draugų“ valandėles bei naudodamasis „Priedu“, pedagogas gali suplanuoti kelių lygių veiklas, kai grupėje yra keletas skirtingo lygio gebėjimus bei skirtingas komunikacijos galimybes turinčių vaikų, nes „Priede“ išmaniai pateikta tam reikalinga medžiaga. Įgyvendinant šias veiklas gali prireikti auklėtojo padėjėjo ar specialisto pagalbos, tačiau visi vaikai gali sėkmingai dalyvauti toje pačioje valandėlėje. „Priede“ siūlomi ugdymo būdai bei priemonės parengtos taip, kad skatintų skirtybių priėmimą, grupėje, ugdytų vienas kitą paremiantį vaikų elgesį.

„Priedą“ gali taikyti su SUP poreikių turinčiais vaikais specialiosiose mokyklose ar grupėse / klasėse dirbantys pedagogai. Jį gali naudoti programos „Zipio draugai“ kvalifikaciją turintys pedagogai, išklausę specialius 14 akademinių valandų mokymus. Arba pedagogai, kurie tais pačiais mokslo metais dalyvaudami mokymuose įgyja originalios programos „Zipio draugai“ pedagogo kvalifikaciją ir ją tobulina, dalyvaudami aukščiau minėtuose mokymuose, (t.y. tobulina programos „Zipio draugai“ pedagogo kvalifikaciją).

Programos „Zipio draugai „Priedą“ pedagogams, dirbantiems su SUP turinčiais vaikais parengė programos „Zipio draugai“ kūrėjai „Partnership for Children“ (JK). VAIKO LABUI pagrįstai didžiuojasi savo nauju lietuviškai išleistu produktu, kurį parengė, iš esmės, lygiateisiškai bendradarbiaudami su PFC. VAIKO LABUI specialistai entuziastai ne tik vertė tarptautinę metodiką, bet ir ją tobulino, papildė, pritaikė Lietuvos pedagogams ir sąlygoms. Ši metodika leis efektyviai įtraukti į patyčių prevenciją ir pačius pažeidžiamiausius vaikus. Jau gerą dešimtmetį Lietuva šioje srityje yra tarp pirmaujančių šalių.

„Priedo“ Lietuvos ugdymo sistemai pritaikymo ir leidybos darbus parėmė British Chamber of Commerce Lithuania.

 

Čia rasite daugiau informacijos apie programos „Zipio draugų“ metodinės medžiagos PRIEDĄ, skirtą pedagogams, dirbantiems su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais.

 

2019 metais  buvo paruoštas ir išspausdintas priedas prie pagrindinės originalios programos „Zipio draugai“ metodikos – leidinys „Programa „Zipio draugai“: metodika įtraukiajam ugdymui“ (toliau – „Metodika įtraukiajam ugdymui“) – 96 puslapių A4 formato leidinys ir skaitmeninė laikmena (USB raktas arba DVD). 

 Tai originalios programos metodinės medžiagos priedas, skirtas pedagogui dirbančiam su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais ugdomais ikimokyklinėje arba bendrojo ugdymo mokykloje. „Metodiką įtraukiajam ugdymui“ pedagogas naudoja lygiagrečiai su originalios programos metodine medžiaga, pirmenybę teikdamas pastarajai. 

„Metodika įtraukiajam ugdymui“ padeda sėkmingai įgyvendinti programą „Zipio draugai“ dirbant su skirtingų gebėjimų vaikais. Šioje knygoje ne tik pateikiami originalią metodiką papildančios veiklos, orentuotos į SUP turinčius vaikus ar aptariami šios metodikos taikymo praktiniai aspektai. Čia glaustai ir aiškiai išdėstoma, kas yra įtraukusis ugdymas ir kuo jis skiriasi nuo integruoto.

„Įtraukusis ugdymas yra atsakas į sisteminę „kitokių“ (turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, kitakalbių, augančių skurdo aplinkoje ir kt.) vaikų atskirtį, ribojančią dalyvavimą ugdymo procese ir visavertį naudojimąsi visuomenės gėrybėmis. Pvz., negirdintis vaikas lanko ikimokyklinio ugdymo įstaigą, tačiau negali dalyvauti programos „Zipio draugai“ valandėlėse, nes negirdi, ką sako pedagogas ar grupės draugai. Jei pedagogas bendravimui su vaiku turėtų gerai pritaikytų vaizdinių priemonių, ši kliūtis būtų pašalinta ir vaikas kartu su kitais dalyvautų programos valandėlėse. Taigi, įtraukusis ugdymas suprantamas kaip visiems vaikams atvira ugdymo įstaiga, kurioje vertinama ugdytinių įvairovė, visi ugdytiniai ir ugdytojai pripažįstami kaip esantys vienodai vertingi, didinamos visų asmenų dalyvavimo ugdymo procese galimybės.  Pvz., pedagogai, vesdami „Zipio draugų“ valandėles, orientuojasi ne tik į įprastos raidos vaikus, bet ir ieško būdų, kurie padėtų šiose valandėlėse sėkmingiau dalyvauti specialiųjų poreikių turintiems vaikams. Pedagogams rūpi kiekvienas vaikas. Įtraukusis ugdymas taip pat yra principinė visuomenės ir švietimo pertvarkymo nuostata, siekiant socialinio teisingumo ir socialinės sanglaudos.“

„Metodikos įtraukiajam ugdymui“ autorių teisės priklauso ©„Partnership for Children“. „Metodikos įtraukiajam ugdymui“ įvado autorių teisės priklauso © Ona Monkevičienei