logo


ZIPIO DRAUGAI Facebook paskyraOBUOLIO DRAUGAI Facebook paskyraKalendorių sukūrė Vilniaus l.-d. RŪTA pedagogės Oksana Dunovskaja ir Aida Kaunienė
2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“
ikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partneris

Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas

Pedagogams

Tarptautinės programos „Obuolio draugai“ pagrindinis adresatas yra vaikas. Programa ugdo vaiką, padeda jam būti ir augti laimingesniu žmogumi, moko matyti ir jausti ne tik save, bet ir aplinkinius. Programą įgyvendina ir šiuos vaiko gebėjimus ugdo pedagogas. Jis yra mediatorius tarp programos siekio ir programos adresato. Todėl labai svarbu, kad programos pedagogas gerai įsisavintų seminaruose pateikiamą informaciją, perprastų programos esmę, kad programos filosofija jam taptų suprantama ir sava.

Šiame tekste Jūs rasite platų programos „Obuolio draugai“ pristatymą, kuris yra skirtas vieniems iš svarbiausių programos dalyvių – pedagogui.

„Obuolio draugų“ programos tikslas – padėti 8 – 10 metų vaikams įtvirtinti turimus ir įgyti naujų socialinių bei sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės emocinės vaikų savijautos ir psichikos sveikatos. Programos idėja aktuali: jei vaikus ankstyvoje vaikystėje išmokysime įveikti emocinius ir socialinius sunkumus, jie ne tik augs laimingesni patys ir darys laimingesniais aplinkinius, bet ir lengviau susidoros su kritinėmis situacijomis tiek paauglystėje, tiek ir būdami suaugę.

Programa „Obuolio  draugai“ pagrįsta ta pačia teorija kaip ir „Zipio draugai“, teigiančia, jog vaiko emocinė būsena priklauso nuo to, kaip jis sugeba prisitaikyti prie įvairių gyvenimo aplinkybių, kaip sėkmingai bendrauja su aplinkiniais, kaip sugeba įveikti sunkumus bei stresines situacijas.

Programos paskirtis

Tarptautinė emocinių ir elgesio sunkumų ankstyvosios prevencijos programa „Obuolio draugai“ padeda joje dalyvaujantiems vaikams tobulinti jau turimus ir iš(si)ugdyti naujų  sunkumų įveikimo gebėjimų, plėtoti socialinę kompetenciją, stiprinant psichologinį vaikų atsparumą bei silpninanti galimą neigiamą socialinės aplinkos poveikį. Programa skirta „Zipio draugų“ programoje dalyvavusiems ir joje nedalyvavusiems įvairioje aplinkoje augantiems skirtingų gebėjimų pradinių klasių mokiniams. Programa Lietuvoje įgyvendinama lietuvių, lenkų ir rusų kalbomis.

„Obuolio draugų“ programa yra tikslingai skirta kasdieninių sunkumų įveikimo gebėjimų ugdymui(si), todėl turi didelę prevencinę reikšmę.

Kuo programa svarbi ir ypatinga

Programa „Obuolio draugai“ yra svarbi vaiko ugdymui ir raidai, nes ugdo jo asmeninę, socialinę ir komunikavimo kompetencijas. Šios vaiko įgytos kompetencijos padeda palaikyti gerą emocinę jo savijautą bei kurti saugų draugišką mikroklimatą ugdymo įstaigoje, daro teigiamą įtaką vaiko akademiniams pasiekimams.

Dalyvaudami programoje „Obuolio draugai“ vaikai praktikuojasi praktiškai taikyti sunkumų įveikimo gebėjimus naujose probleminėse situacijose, apmąsto, reflektuoja sunkumų įveikimo gebėjimų taikymo patirtį. Tuo būdu,  programa padeda vaikams įveikti kasdienius sunkumus ir stresines situacijas; padeda mažinti smurtą ir patyčias vaikų tarpe; moko ieškoti būdų susitvarkyti su jausmais. Dalyvaudami programoje, vaikai mokosi jiems labai svarbių dalykų:

 • 1. atpažinti savo ir kitų jausmus, apie juos kalbėti;
 • 2. įveikti nerimą, nusivylimą, vienišumą, atstūmimą ar priekabiavimą;
 • 3. pasakyti tai, ką nori pasakyti patys ir išklausyti kitą;
 • 4. susidraugauti ir išsaugoti draugystę;
 • 5. spręsti konfliktus socialiai priimtinais būdais;
 • 6. mokosi priimti tinkamą sprendimą sudėtingose situacijose;
 • 7. kreiptis pagalbos ir padėti aplinkiniams;
 • 8. lengviau išgyventi pasikeitimus, netektį ir netgi mirtį;
 • 9. ugdosi empatiją.

Tiek programa „Obuolio draugai“, tiek ir „Zipio draugai“ yra išskirtinės dėl kelių aspektų:

 • – programa tikslingai skirta vaiko emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų ugdymui(si), tad jis išmokstama bendrų sunkumų įveikimo strategijų, kurias gali pritaikyti ir įprastose, ir naujose probleminėse situacijose;
 • – programa skirta visiems vaikams iki paauglystės, o prevencinės programos dažniausiai kuriamos paaugliams arba vaikams jau turintiems specifinių problemų;
 • – programoje taikoma efektyvių metodų sistema, todėl vaikai išmoksta patys sėkmingai įveikti sunkumus ir stresus, patys ieškoti socialiai priimtinų išeičių ir paramos bei padėti kitiems, prisiimti atsakomybę už savo elgesį;
 • – programa yra universali – ji gali būti įgyvendinama be pakeitimų skirtingoje kultūrinėje ir religinėje aplinkoje.

 

Programa „Obuolio draugai“ yra mokslininkų patvirtinimą ir edukologų, pedagogų bei tėvų pripažinimą užsitarnavusios programos „Zipio draugai“ tęsinys, sudaryta tuo pačiu teoriniu ir metodologiniu pagrindu ir, labai tikėtina, atnešianti tokius pačius rezultatus, kuriuos jau patvirtina pirmieji tyrimai.

Čia Jūs galite susipažinti su programos vertinimo rezultatais.

 

Programos aktualumas

Reformuojamos švietimo sistemos dokumentuose prioritetinė reikšmė skiriama ugdytinių socialinės ir asmeninės kompetencijų didinimui, ugdymosi mikroklimato gerinimui, vaiko ir pedagogo sąveikos humanizavimui ir demokratizavimui. Ugdymo programose keliami tikslai, kurie orientuoja pedagogą pažinti vaiką, padėti jam susivokti savo jausmuose, ugdytis savigarbą, empatiją, bendravimo įgūdžius, problemų, konfliktų sprendimo gebėjimus; pedagogai skatinami paremti vaiką, kai jam sunku, kai jis turi emocinių ar bendravimo problemų.

Tačiau pedagogams šioje srityje dažnai pristinga paramos vaikams nuostatų, pasirengimo ir kompetencijos. 2012 metais mūsų (VšĮ „Vaiko labui“) visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centro „Vilmorus“ atlikta pradinių klasių mokytojų apklausa (apklausti 657 pradinių klasių mokytojai) parodė, kad apie 60 % pedagogų stinga laiko vaikų socialinių gebėjimų ugdymui. Prioritetą jie skiria kitiems dalykams. Vadinasi, daugiau nei pusė mokytojų neturi nuostatos ugdant vaikus pirmenybę teikti jų socialinių gebėjimų ugdymuisi.  Be to, net penktadalis pedagogų nurodė, kad socialinius gebėjimus ugdyti būtina, nes vaikai labai pikti ir agresyvūs.

Tyrimas rodo, kad mokytojai mato vaikų elgesio problemas, bet dėl jų linkę kaltinti pačius vaikus. Dar penktadalis pedagogų nurodė, kad socialinius vaikų gebėjimus ugdyti būtina dėl to, kad šeima neauklėja vaikų. Taigi, dėl vaikams kylančių problemų kaltinama šeima. Tik apie 25 % mokytojų įžvelgė tikrąjį socialinių gebėjimų plėtotės tikslą – padėti vaikui pačiam išmokti tvarkytis su sunkumais, ko ir moko vaikus programa „Obuolio draugai“.

 

Kuo naudinga programa pedagogui

Programa „Obuolio draugai“ padeda pedagogams geriau pažinti vaikus, įžvelgti tikrąsias jų netinkamo elgesio priežastis – sunkumų įveikimo gebėjimų stoką. Be to, programa pedagogams siūlo visą sistemą gerai apgalvotų strategijų, metodų bei konkrečių praktinių užduočių, padedančių plėtoti vaiko asmeninę, socialinę ir komunikavimo kompetencijas. Kaip rodo pirmoji programos „Obuolio draugai“ įgyvendinimo Lietuvoje patirtis,  programa pakeičia ne tik pedagogo gebėjimus, bet ir nuostatas vaiko, jo poreikių, emocinių išgyvenimų bei elgesio atžvilgiu.

Dalyvaudamas programoje „Obuolio draugai“ pedagogas tobulina savo bendrąsias kompetencijas: komunikacinę,  bendravimo ir bendradarbiavimo, o taip pat asmeninę ir socialinę.

Pedagogas sužino daugiau ugdančiojo bendravimo ir bendradarbiavimo strategijų bei daugiau būdų, kaip kurti saugią, geranorišką atmosferą grupėje/klasėje. Jis pagilina vaiko emocinės ir socialinės raidos ypatumų išmanymą.

Programa prisideda formuojant pedagogo vertybines, etines-profesines nuostatas.  Ji stiprina pedagogo nusiteikimą pažinti vaiką, jo jausmus ir patiriamus sunkumus bei pozityviai bendrauti ir bendradarbiauti su vaikais. Programa pateikia efektyvių būdų skatinti vaikų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą bei pedagogo bendradarbiavimą su tėvais.

Pedagogas įgyja naujų arba patobulina turimus praktinius gebėjimus:

 • 1. taikyti daugiau būdų saugios, geranoriškos atmosferos grupėje/klasėje kūrimui;
 • 2. užtikrinti orius, pagarba grindžiamus vaikų tarpusavio santykius be patyčių;
 • 3. užmegzti ir palaikyti šiltą kontaktą su vaikais, skatinantį dalyvauti, mokytis;
 • 4. būti empatiškas vaikams, jų jausmams, patiriamiems sunkumams;
 • 5.  paskatinti pozityvų bendravimą ir bendradarbiavimą tarp vaikų;
 • 6. veiksmingai ugdyti vaikų komunikavimo, asmeninę ir socialinę kompetencijas.

 

Dalyvaujant programoje taip pat tobulinam pedagogo specialioji kompetencija: sunkumų įveikimo gebėjimų ugdymo kompetencija.

Dalyvaudamas seminaruose pedagogas pagilina žinias bei supratimą apie ankstyvosios prevencijos programų tikslus ir esminius aspektus bei konkrečiai programas „Zipio draugai‘ ir „Obuolio draugai“. Perpranta vaikų sunkumų įveikimo strategijų ugdymo būdus, o taip pat įsigilina ir gali paaiškinti vaikų sunkumų įveikimo strategijas bei vaikų ugdymo(si) rezultatus tėvams, kolegoms ir kitiems asmenims.

Dalyvavimas programoje paskatina pedagogą domėtis ne tik šiomis konkrečiomis dvejomis programomis, bet kitomis ankstyvosios prevencijos programomis, jų poveikiu vaikams.

Programų vykdytojai atkreipia dėmesį ir tai patvirtina tyrimai, kad dalyvavimas programoje (tiek „Zipio draugai“, tiek ir „Obuolio draugai“) didina pedagogo nusiteikimą laikytis profesinės etikos ir konfidencialumo bei nuostatą  atsakingai padėti vaikams ugdytis sunkumų įveikimo gebėjimus.

Įgyvendindamas programą „Obuolio draugai“ ir dalyvaudamas jos seminaruose, pedagogas įgyja šių specialiųjų praktinių gebėjimų:

 • 1. kokybiškai įgyvendinti programą „Obuolio draugai“;
 • 2. yra profesionaliai įvaldęs vaikų sunkumų įveikimo gebėjimų plėtojimo strategijas;
 • 3.  stebėti ir reflektuoti vaikų patirtis, įgyjamus gebėjimus, dalyvavimo ankstyvosios prevencijos programoje ypatumus;
 • 4.  reflektuoti, vertinti programos įgyvendinimo kokybę savo klasėje;
 • 5.  pristatyti kolegoms ir tėvams ankstyvosios prevencijos programų esmines idėjas;
 • 6.  dalintis patirtimi apie programos įgyvendinimą su kitais programos „Obuolio draugai“ vykdytojais, kolegomis, tėvais;
 • 7.  įtraukti tėvus į vaiko socialinių gebėjimų bei sunkumų įveikimo strategijų ugdymą(si).

.

Pedagogų pasirengimo įgyvendinti programą „Obuolio draugai“  programa yra akredituota iki 2022 liepos 4 d. -(AIKOS kodas 213000800). Pastaba: programos akreditacija nebus tęsiama, nes LR prevencinių programų akreditavimas šiuo metu nėra vykdomas.

Kuo naudinga programa vaikui

Vaiko atsparumą įvairioms gyvenimo krizėms didina geri asmeniniai ir socialiniai gebėjimai:

 • 1. gebėjimas susivokti savo jausmuose;
 • 2.  įžvelgti sunkius jausmus sukėlusias situacijas ar priežastis;
 • 3.  gebėjimas įveikti nemalonių jausmų sukeltą įtampą, juos išreiškiant, įvardinant, pripažįstant, taikant specialius atsipalaidavimo būdus;
 • 4.  gebėjimas savo jėgomis pozityviai spręsti kilusias problemas ar kreiptis aplinkinių pagalbos.

.

Programą tyrusių nepriklausomų Brazilijos ekspertų nuomone akivaizdžiai pagerėjo programoje dalyvavusių vaikų socialiniai gebėjimai, vaikai gerokai dažniau taikė įvairesnius pozityvius būdus sunkumams įveikti, o netinkamos išeitys buvo pasirenkamos kur kas rečiau:

 • 1.  išaugo vaikų gebėjimas susivaldyti,
 • 2.  vaikai tapo draugiškesni,
 • 3.  lengviau rasdavo visiems priimtiną išeitį, susitardavo probleminėje situacijoje,
 • 4.  sumažėjo vaikų agresyvumas.
 • 5.  dažniau dirbdavo komandoje,
 • 6.  dažniau pasirinkdavo pozityvias sunkumų įveikimo strategijas.

.

Tokį programos poveikį nurodė visi tyrime dalyvavę Brazilijos pedagogai – ir tie, kurie taikė programą „Obuolio draugai“, dirbdami su vaikais, kurie buvo dalyvavę programoje „Zipio draugai“, ir tie, kurie dirbo su joje nedalyvavusiais vaikais.

Jiems antrina programos įgyvendinime dalyvavę Lietuvos pedagogai. Beveik visi programos įgyvendinime dalyvavę pedagogai pabrėžė teigiamą programos poveikį vaikams. Pedagogai įvardija šiuos pokyčius vaikų elgsenoje: vaikai išmoko atjautos (empatijos), išklausyti kitų, suvaldyti pyktį, laikytis Obuolio taisyklių (taip pat ir kitų pamokų ar veiklų metu); pradėjo drąsiau kalbėti apie savo išgyvenimus, jausmus ir reikšti savo nuomonę; dažniau siūlyti pagalbą draugui ir nesigėdyti patys jos paprašyti; tapo savarankiškesni priimdami sprendimus.

Savo ir kito asmens emocijų atpažinimas, mokėjimas su jomis tvarkytis, gyvenimo sunkumų įveikimas garantuoja vaikui gerą savijautą, gyvenimo pilnatvę ir kokybę, didina nuostatą ateityje atsispirti narkotikams, alkoholiui, mažina poreikį problemų sprendimui naudoti destrukcines priemones.

 

Kaip vyksta programos „Obuolio draugai“ valandėlės

Vaikams valandėlės nenuobodžios: vaikai paprastai laukia jų, stengiasi būtinai nepraleisti, patys joms ruošiasi.

Visų 24 valandėlių, kurių kiekvienos trukmė 45 minutės, struktūra panaši: ją sudaro  apšilimas, užduotys ir aptarimas (refleksija). Kiek išsiskiria paskutinė, t.y. ketvirtoji kiekvienos dalies valandėlė, kurios metu vaikai kuria pasakojimo (istorijos) pabaigą.

Valandėlės pradžioje paprastai prisimenama prieš tai buvusi valandėlė, aptariama, ko vaikai jos metu išmoko ar sužinojo. Paskui atliekama nuo vienos iki keturių užduočių – vaikai grupelėmis ar poromis vaidina, diskutuoja, piešia ir kt. Valandėlė užbaigiama pedagogo parinkta aptarimo (refleksijos) užduotėle.

Per programos valandėles vaikams nenurodinėjama, kaip elgtis vie­nu ar kitu atveju, – priešingai, jie skatinami mokytis patys ieškoti išeičių, kurios padėtų jiems patiems ir neįskaudintų kito. Čia vaikai nekonkuruoja,  o kaip tik skatinamas jų bendradarbiavimas. Vaikų  atsakymai nėra vertinami pažymiais, vaikai drąsinami dalytis idėjomis ir padėti vienas kitam. Siekiama geros vaikų savijautos, gero mikroklimato klasėje bei gebėjimų, padedančių susidoroti su kasdienėmis ir sudėtingomis situacijomis, ugdymosi.

 

Kaip ji gali padėti spręsti esamas problemas

Programa „Obuolio draugai“ turi didelę prevencinę reikšmę, nes padeda stiprinti vaikų emocinį atsparumą ir silpninti neigiamą aplinkos poveikį – anksti (iki paauglystės) įgyti gebėjimai įveikti nerimą, įtampą, stresus, rasti tinkamą išeitį kritinėse situacijose, pačiam ieškoti pagalbos, gerina vaiko savijautą ir didina nuostatą atsispirti narkotikams, alkoholiui ar kitoms priklausomybėms. Tai ypač aktualu pradinėje mokykloje, kai vaikai nėra nuolat stebimi tėvų bei pedagogų ir padidėja tikimybė patekti į aplinkinių įtaką arba tapti netinkamo kitų elgesio auka.

Programa tiesiogiai prisideda prie patyčių ir smurto mažinimo klasėse ar vaikų grupėse. Vaikai išmoksta padėti sau ir kitiems, kai susiduria su nemaloniais jausmais, patenka į problemines, konfliktines, smurto, netekties (tėvų skyrybos, migracija ir kt.) situacijas. Jie tampa atviresni suaugusiesiems ir išmoksta laiku kreiptis pagalbos.

Programa padeda pedagogui pereiti nuo „moralizuojančiosios pedagogikos” prie konstruktyvistinio asmeninės ir socialinės patirties įgijimo būdo. Pedagogas išmoksta būdų, kaip skatinti vaikus mokytis iš savo ir kitų patirties, patiems ieškoti išeičių, padėti vienas kitam, ugdyti vaikų empatiją.

 

Programos dermė su valstybine švietimo politika ir jos įgyvendinimo strategija

Programa „Obuolio draugai“ įgyvendinama pradinėje mokykloje, labiau orientuojantis į antras – trečias klases. Ji prisideda įgyvendinant pradinio ugdymo tikslą „Ugdyti aktyvų, kūrybingą, elementaraus raštingumo ir socialinių, pažintinių, informacinių, veiklos gebėjimų bei bendrųjų vertybių pamatus įgijusį vaiką, pasirengusį mokytis toliau pagal pagrindinio ugdymo programas“. Vaikams mokantis sunkumų įveikimo gebėjimų, programa prisideda prie socialinio vaiko ugdymo(si), stiprina geranorišką vaikų tarpusavio bendravimą, padidina jų ugdymo(si) sėkmę.

Programa tiesiogiai prisideda prie vaikų socialinės ir komunikavimo kompetencijų, numatytų  pradinio ugdymo programose, plėtotės. Ji praplečia šias kompetencijas sunkumų įveikimo gebėjimų ugdymusi.

Programa unikali tuo, kad padeda vaikui įvaldyti strategijas, padedančias savarankiškai priimti tinkamus sprendimus sudėtingose, konfliktinėse, probleminėse situacijose. Pradinio ugdymo programose bei vadovėliuose dažniau pateikiami pozityvaus elgesio modeliai. Jie padeda vaikams mokytis tinkamo elgesio. Tačiau vaikai sutrinka, kai patys pasielgia netinkamai, dėl savo kaltės patenka į bėdą – jie nebežino, kaip elgtis, nes vadovėliuose nerašoma apie netinkamą elgesį ir ką tuomet daryti. Labai dažnai netgi ekspertuojant vadovėlius autoriams siūloma išimti tokias situacijas, kuriose vienas vaikas pasišaipo iš kito, pameluoja ar pan. Tuo tarpu vaikams svarbu žinoti ir tai, ką daryti, jei pasielgei netinkamai, kaip ištaisyti klaidas. Programa „Obuolio draugai“ grindžiama vaiko mokymusi pasirinkti tinkamą išeitį ir šiose sudėtingose situacijose.

Programos „Obuolio draugai“ tyrimai, atlikti nepriklausomų ekspertų, parodė, kad joje dalyvavę vaikai dažniau taikė pozityvius sunkumų įveikimo būdus bei rečiau rinkosi netinkamas išeitis, pagerėjo šių vaikų socialiniai gebėjimai. Tuo būdu programa atitinka nacionalinius tikslus ir prisideda prie švietimo politikos įgyvendinimo.

 

Pedagogų rengimas darbui programoje „Obuolio draugai“

Įgyvendinti programą klasėje ar grupėje gali tik programos „Obuolio draugai“ kvalifikaciją turintis pedagogas. Ši kvalifikacija įgyjama pilnai sudalyvavus pedagogo rengimo darbui programoje „Obuolio draugai“ seminaruose, kurių bendra trukmė 20 akademinių valandų: įvadinis seminaras (12 akad. val.) ir du metodiniai konsultaciniai (8 akad. val.) bei pilnai pravedus vaikams visas 24 programos valandėles.

Įvadinis programos seminaras paprastai vyksta rugsėjo mėnesį. Išklausiusieji įvadinį seminarą, pedagogai įgyja pradinį pasirengimą darbui programoje ir teisę vesti valandėles vaikams grupėse ar klasės.

Pirmasis metodinis konsultacinis seminaras vyksta sausio pabaigoje arba vasario mėnesį, antrasis – gegužės mėnesį. Visus seminarus pedagogams veda tas pats pastovus programos „Obuolio draugai“ konsultantas (-ai), toje pačioje pastovioje pedagogų grupėje. Seminarai parastai vyksta apskrities centre esančiame programų „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“ metodiniame centre arba nuotoliniu būdu.

Įgyti programos „Obuolio draugai“ pedagogo kvalifikaciją gali visi pedagogai, dirbantys su pastovia 8 – 10 metų amžiaus vaikų grupe ar klase visų tipų bendrojo ugdymo mokyklose, vaikų globos namuose, dienos centruose, prailgintos dienos grupėse ar pan. Svarbu, kad vaikai šią grupę ar klasę lankytų pastoviai visus mokslo metus.

Taip, kaip programoje „Obuolio draugai“ dalyvauti gali „Zipio draugų“ programoje nedalyvavę ir dalyvavę vaikai, taip ir pedagogai: tam, kad taptų programos „Obuolio draugai“ pedagogu, nėra būtina turėti programos „Zipio draugai“ pedagogo kvalifikaciją. Taigi, programoje „Obuolio draugai“ gali dalyvauti visi pedagogai dirbantys su pastovia 8 – 10 metų vaikų klase/grupe.

Čia galite sužinoti detaliau, kaip galima tapti programos „Obuolio draugai“ dalyviu.

 

Pedagogams, dalyvavusiems mokymuose ir pravedusiems visas valandėles vaikams, įteikiamas jų kvalifikaciją patvirtinantis pažymėjimas. Šį pažymėjimą turintis pedagogas gali vėl ir vėl dalyvauti programoje „Obuolio draugai“, ją įgyvendindamas programoje dalyvaujančioje įstaigoje. Vieną kartą programos kvalifikaciją įgijęs pedagogas, neprivalo iš naujo dalyvauti mokymuose.

Programa ugdymo įstaigoje gali vykti tik su įstaigos vadovo leidimu ir sudarius programos įgyvendinimo sutartį su mumis – programos vykdytojais „Vaiko labui“.

Kiekviena programoje dalyvaujanti vaikų grupė ar klasė yra aprūpinama visa būtina programai įgyvendinti medžiaga, t.y. pedagogas gauna metodinės medžiagos aplanką programos įgyvendinimo laikotarpiui (pasirašius programos įgyvendinimo sutartį), dalomąją medžiagą skirtą vaikams ir informacinę medžiagą programoje dalyvaujančių vaikų tėvams.

 

Programos „Obuolio draugai“ kvalifikaciją turinčių pedagogų kvalifikacijos tobulinimas

Programos vykdytojai VšĮ „Vaiko labui“ rūpinasi programos įgyvendinimo kokybe ir pedagogų kvalifikacijos palaikymu, todėl pagal galimybę ir pagal poreikį bus organizuojami seminarai ankstesniais metais programos pedagogo kvalifikaciją įgijusiems pedagogams, bus leidžiama metodinė literatūra, programą įgyvendinantys pedagogai bei ugdymo įstaigos visada gaus joms reikimas konsultacijas bei  naujausią aktualią informaciją.

Čia galite paskaityti apie mokslinį teorinį ir empirinį programos „Obuolio draugai“ pagrįstumą.