logo


ZIPIO DRAUGAI Facebook paskyraOBUOLIO DRAUGAI Facebook paskyraKalendorių sukūrė Vilniaus l.-d. RŪTA pedagogės Oksana Dunovskaja ir Aida Kaunienė
2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“
ikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partneris

Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas

Pedagogams

Programos „Zipio draugai“  pagrindinė tikslinė grupė – vaikai. Tačiau be pedagogo programa tiesiog nevykų. Todėl labai svarbu, kad pedagogas tinkamai pasirengtų programos įgyvendinimui – seminarų metu įgytų pakankamai teorinių žinių, tobulintų programos įgyvendinimui būtinas kompetencijas, perprastų programos esmę.

Programos tikslas – padėti joje dalyvaujantiems  5–7 metų vaikams, ugdomiems ikimokyklinių ir visų tipų bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinėse grupėse ir pirmosiose klasėse, įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos.

Programos idėja paprasta: jei vaikus ankstyvoje vaikystėje išmokysime įveikti emocinius ir socialinius sunkumus, jie lengviau susidoros su kebliomis ir kritinėmis situacijomis paauglystėje ir suaugę.

Programa „Zipio draugai“  pagrįsta teorija, teigiančia, jog vaiko emocinė būsena priklauso nuo to, kaip jis sugeba prisitaikyti prie įvairių gyvenimo aplinkybių, kaip sėkmingai bendrauja su aplinkiniais, kaip sugeba įveikti sunkumus bei stresines situacijas.

Čia Jūs galite giliau susipažinti su programos teoriniu pagrindu.

Programa yra ne tik išskirtinė kitų prevencinių programų tarpe. Ji taip pat atitinka Lietuvos priešmokyklinio ugdymo prioritetus – „Priešmokyklinio ugdymo turinys orientuotas į vaiko gyvenimui ir ugdymuisi reikalingų socialinių bei kultūrinių kompetencijų plėtojimą“.

Programa gerai dera su bendrosiomis ikimokyklinio ugdymo ir mokyklų programomis ir jas papildo. Ji siūlo visą sistemą gerai apgalvotų būdų ir metodų bei konkrečių praktinių užduočių, padedančių pedagogams ugdyti kasdieniniam vaiko gyvenimui ir bendravimui taip reikalingus socialinius ir sunkumų įveikimo gebėjimus.

Čia Jūs galite pamatyti programos integracinius ryšius su pradinės mokyklos ugdymo turiniu..

Įgyvendinti programą „Zipio draugai“  pedagogai pasirengia įvadinių ir metodinių konsultacinių  seminarų metu. Juose pedagogai įgyja programos „Zipio draugai“  pedagogo kvalifikaciją,  patobulina savo profesines kompetencijas – socialinę, socioedukacinę, mokinių motyvavimo ir paramos jiems teikimo. Pedagogai pastebi, jog taip pat patobulėja jų bendrakultūrinės bei dalykinės kompetencijos. Pedagogų pasirengimo įgyvendinti programą Zipio draugai“  programa akredituota  iki 2020.06.02 (AIKOS kodas 213001177). Pastaba: LR prevencinių programų akreditavimas šiuo metu nėra vykdomas.

Kaip rodo patirtis ir patvirtina vertinimai, dalyvavimas programoje pakeičia ne tik  pedagogo gebėjimus, bet ir nuostatas vaiko, jo poreikių, išgyvenimų bei elgesio atžvilgiu. Dauguma pedagogų (97,2%; duomenys paimti iš Lietuvoje vykdyto „Programoje „Zipio draugai“ dalyvavusių pedagogų nuomonės tyrimo) pabrėžė programos naudą ir jiems patiems. Pedagogų nuomonės tyrimai parodė, jog programa pakeitė dalyvaujančių pedagogų požiūrį– jie suprato, kad ir su mažais vaikais galima kalbėtis apie jausmus bei problemas, išmoko naujų kalbėjimosi su tokio amžiaus vaikais būdų.

Čia Jūs galite sužinoti kaip ruošiami programos pedagogai.
Čia Jūs galite sužinoti, ko programoje mokosi pedagogai.

Išklausę įvadinį seminarą, pedagogai pasirengia pradėti įgyvendinti programą „Zipio draugai“ savo vaikų klasėje ar grupėje. Čia jie vaikams per vienerius mokslo metus praveda 24 programos valandėles, kurios vyksta kartą per savaitę. Kiekvienos valandėlės trukmė – 45 minutės..

Zipio valandėlės vaikams nenuobodžios – jie kalbasi, piešia, vaidina, žaidžia bendravimo žaidimus, ugdydamiesi sunkumų įveikimo gebėjimus ir emocinį atsparumą įvairioms gyvenimo negandoms.

Jų metu  vaikai mokosi atpažinti savo jausmus, juose susivokti, pavadinti ir išreikšti sau ir kitiems priimtinais būdais. Vaikai skatinami ieškoti elgesio būdų, padedančių sumažinti nemalonių išgyvenimų keliamą įtampą arba pakeisti probleminę situaciją ir pasijausti geriau, neįskaudinant kitų. Jie pratinasi išsakyti savo norus ir tai, kas skaudina, o ne pulti muštis; pratinasi pasidalyti savo liūdesiu ar nerimu, o ne užsisklęsti savyje; ieškoti ir prašyti pagalbos, kai būna sunku.

Čia Jūs galite sužinoti, ko išmoksta programoje dalyvaujantys vaikai.
Čia Jūs galite sužinoti, kaip vyksta Zipio draugų valandėlės.
.

Programos metu įgytiems pozityviems įgūdžiams įtvirtinti ir išlaikyti daug reikšmės turi tai, kiek palaikymo ir supratimo vaikas sulaukia iš jam artimos aplinkos, o ypač iš svarbiausių jo gyvenime žmonių – savo tėvų. Tad tėvų įsitraukimas į programą „Zipio draugai“  – itin svarbus.

Pedagogai, siekdami sustiprinti programos poveikį vaikui, stengiasi kuo aktyviau įtraukti joje dalyvaujančių vaikų tėvus ar globėjus – iš anksto pristato programą, išdalina informacinius leidinukus, o kartais net surengia tėvams Zipio valandėlę. Vėliau rengia reguliarius tėvų susirinkimus, aptaria su tėvais būsimos valandėlės temą, susega vaikų piešinius bei užpildytas anketėles ir įdeda vaikams parsinešti namo, o tėvus skatina namuose su vaikais juos aptarti.

Čia Jūs galite sužinoti apie tėvų ar globėjų vaidmenį programoje..

Siekiant įsitikinti programos „Zipio draugai“ poveikiu, ji buvo ne kartą profesionaliai ir nepriklausomai vertinta.

Vertinant programos poveikį vaikų savijautai ir elgesiui, atlikti lyginamieji programoje dalyvavusių ir nedalyvavusių vaikų tyrimai. Rezultatai parodė, kad programa turi didelį poveikį vaikams: išauga jų pasitikėjimas savimi ir savo gebėjimais, atsparumas neigiamai aplinkos įtakai, gebėjimas susivaldyti, vaikai tampa jautresni draugų ir artimųjų emocinei būsenai bei problemoms, draugiškesni, gebantys drauge rasti išeitį, susitarti. Mažėja vaikų agresyvaus, nevaldomo elgesio atvejų, didėja dėmesingumas. Ypač svarbus pasiekimas – padidėjęs vaikų gebėjimas įveikti kasdienius sunkumus. Vaikai pradeda taikyti daugiau ir įvairesnių programoje išmoktų būdų: pasakyti tiesą, atsiprašyti, pasikalbėti su mama, tėčiu, draugais.

Tai patvirtina pedagogų nuomonės apie programos naudingumą vaikams tyrimai – visi pedagogai (100%) vienareikšmiškai pastebėjo teigiamą programos poveikį vaikams ir 81,8% pedagogų teigė pastebėję teigiamą programos poveikį problematiškiems vaikams.  Tai paantrina ir tėvų nuomonės tyrimas – net 72% tėvų pastebėjo teigiamus pasikeitimus vaiko elgesyje, kuriuos jie sieja su vaiko dalyvavimu programoje.

Skirtingose užsienio valstybėse buvo atlikta tikrai daug įvairų programos vertinimų. Naujausi ir labai išsamūs programos  tyrimai atlikti Airijoje ir Norvegijoje (žr. „Vertinimas“).

Dalyvauti programoje ,,Zipio draugai“ gali visi pedagogai, dirbantys ikimokyklinėse ugdymo įstaigose ar visų tipų mokyklose.

Programą grupėje/klasėje paprastai įgyvendina pastoviai su šia vaikų grupe/klase dirbantis pedagogas, kuris turi programos Zipio draugai“ pedagogo kvalifikaciją. Jei grupės ar klasės pedagogas nėra įgijęs programos Zipio draugai“ pedagogo kvalifikacijos, bet įstaigos vadovas pageidauja, kad programa vyktų šioje grupėje ar klasėje, valandėles  vesti (išskirtiniu atveju) gali ateiti kitas šioje įstaigoje dirbantis ir programos Zipio draugai“ pedagogo kvalifikaciją turintis pedagogas. Tuo atveju grupės ar klasės pedagogas gali talkinti valandėles vedančiam kolegai.

Pedagogas, vieną kartą pilnai dalyvavęs programos „Zipio draugai“ pedagogų rengime ir įgijęs programos pedagogo kvalifikaciją, gali vėl ir vėl dalyvauti programoje, ją įgyvendindamas programoje dalyvaujančioje įstaigoje.

Kiekviena programoje dalyvaujanti vaikų grupė ar klasė yra aprūpinama visa būtina programai įgyvendinti medžiaga, t.y. pedagogas gauna metodinės medžiagos komplektą programos įgyvendinimo laikotarpiui (pasirašius programos įgyvendinimo sutartį) bei vaikams skirtą dalomąją medžiagą.

Programa ugdymo įstaigoje gali vykti tik su įstaigos vadovo leidimu.

Programos vykdytojai VšĮ Vaiko labui“ rūpinasi programos kokybės bei programos pedagogų kvalifikacijos palaikymu – pagal galimybę organizuojami seminarai ankstesniais metais programos pedagogo kvalifikaciją įgijusiems pedagogams, leidžiama metodinė literatūra, programą įgyvendinantys pedagogai bei ugdymo įstaigos konsultuojamos, jiems teikiama naujausia aktuali informacija.

Programos Zipio draugai“ įgyvendinimui Lietuvos ugdymo įstaigose pritaria Švietimo ir mokslo ministerija. Tai patvirtina programos vykdytojų ir ŠMM bendradarbiavimo sutartis.

 

Aktuali informacija programos „Zipio draugai“ pedagogams dėl ugdymo įstaigų vadovų lankymosi ir pedagogo padėjėjo vaidmens programoje.

 

Čia Jūs sužinosite, kaip tapti programos „Zipio draugai“ dalyviu.
Čia Jūs galite paskaityti apie itin svarbią programai įveikimo sampratą.
Čia Jūs galite susipažinti su programos metodine medžiaga.

 

Plačiau apie programą „Zipio draugai“ Jūs galite perskaityti išsamiame informaciniame buklete ,,Įvadas į programą ,,Zipio draugai“, kur sužinosite, kokia tai programa ir pagrindinius jos įgyvendinimo principus, tikslus, kaip ji įgyvendinama bei trumpai susipažinsite su programos medžiaga. Jūs galite parsisiųsdinti informacinį bukletą ,,Įvadas į programą ,,Zipio draugai“ PDF formatu.