logo


Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas
2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“Kalendorių sukūrė Vilniaus l.-d. RŪTA pedagogės Oksana Dunovskaja ir Aida Kaunienėikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partnerisZipio draugai specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams (Naujienos. 2017 lapkritis)

   2017 m. lapkričio 30 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje buvo pristatytas elgesio ir emocinių problemų ankstyvosios prevencijos programos „Zipio draugai“ priedas pedagogui, dirbančiam su specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP) turinčiais vaikais. Priedo paskirtis – įtraukti SUP turinčius vaikus į bendrą sunkumų įveikimo gebėjimų ugdymosi procesą grupėje. SUP turintiems vaikams ypatingai aktualu ugdytis emocinių ir elgesio sunkumų įveikimo gebėjimus, tačiau neretai dėl pedagogų kompetencijos ir gerai parengtų ugdymo priemonių stokos šie vaikai nedalyvaudavo bendravimo valandėlėse. Pedagogams stigo patirties taip organizuoti bendravimo valandėles, kad jose pagal savo galimybes galėtų dalyvauti skirtingų gebėjimų vaikai. Programos „Zipio draugai“ priedas pedagogui, dirbančiam su SUP turinčiais vaikais, iš esmės keičia situaciją.
   Priedas parengtas remiantis įtraukiojo ugdymo filosofija. Remiantis šia filosofija vaikų skirtybės suprantamos kaip natūrali įvairovė, kaip naujos galimybės, o ne kaip vaikų trūkumas. Būtinas visos ugdymo įstaigos (tiek turinio, tiek ugdymo organizavimo, tiek santykių bei aplinkos) persitvarkymas, prisitaikant prie kiekvieno vaiko skirtybių ir poreikių, siekiant, kad kiekvienas vaikas taptų lygiaverčiu ugdymo įstaigos bendruomenės nariu ir sėkmingai ugdytųsi. Ieškant skirtingų ugdymo modelių, formų, strategijų, būdų, aplinkų, sąveikų, siekiama pašalinti barjerus, kurie trukdo vaikams ugdytis bendrame sraute.
   Priede pateikta ugdymo medžiaga remiasi universalaus ugdymo strategija. Remiantis šia strategija, vaikai neskirstomi į atskiras grupes pagal specialiuosius poreikius ar pasiekimus, siekiama visus įtraukti į bendrą ugdymo procesą. Tuo tikslu kiekvienai programos „Zipio draugai“ užduočiai pateikiamos įvairaus sudėtingumo alternatyvios veiklos ir priemonės, nenurodant, kokių SUP turinčiam vaikui skirta viena ar kita veikla. Alternatyvias veiklas ir priemones vaikams pedagogas pasiūlo atsižvelgdamas į kiekvieno jų asmeninius gebėjimus bei komunikacijos galimybes. Parama vaikui teikiama čia pat, bendroje veikloje. Priede pasiūlyti tokie ugdymosi būdai, kurie naudingi SUP turintiems vaikams, tačiau tuo pačiu padidina kiekvieno vaiko ugdymosi veiksmingumą (pvz., vaizdumas, skirtingi komunikavimo būdai).
   Vesdamas originalias „Zipio draugų“ valandėles bei naudodamasis priedu, pedagogas gali suplanuoti kelių lygių veiklas, kai grupėje yra keletas skirtingo lygio gebėjimus bei skirtingas komunikacijos galimybes turinčių vaikų, nes priede išmaniai pateikta tam reikalinga medžiaga. Įgyvendinant šias veiklas gali prireikti auklėtojo padėjėjo ar specialisto pagalbos, tačiau visi vaikai gali sėkmingai dalyvauti toje pačioje valandėlėje. Priede siūlomi ugdymo būdai bei priemonės parengtos taip, kad skatintų skirtybių priėmimą, grupėje, ugdytų vienas kitą paremiantį vaikų elgesį.
Priedą gali naudoti programos „Zipio draugai“ kvalifikaciją jau turintys pedagogai. Jį gali taikyti tiek su SUP poreikių turinčių vaikų grupėmis dirbantys pedagogai, tiek pedagogai, į kurių grupes integruoti keli SUP turintys vaikai. Pedagogams, ketinantiems taikyti programos „Zipio draugai“ priedą pedagogui, dirbančiam su SUP turinčiais vaikais“, VšĮ „Vaiko labui“ organizuos mokymus nuo 2018-2019 mokslo metų.
   Programos „Zipio draugai priedą pedagogams, dirbantiems su SUP turinčiais vaikais parengė programos „Zipio draugai“ kūrėjai „Partnership for Children“ (JK). Lietuvos ugdymo sistemai pritaikė programos „Zipio draugai“ vykdytojai Lietuvoje VšĮ „Vaiko labui“. Priedo pritaikymo ir leidybos darbus parėmė British Chamber of Commerce Lithuania.